Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

כסף להפשרת הפקות

מועצת הרשות השנייה החליטה להקצות 4 מיליון ש"ח, לסיוע ליוצרים בקידום הפקות טלוויזיה שהוקפאו בגלל המשבר הכלכלי

מאת: יובל קרן |

מועצת הרשות השנייה החליטה בהתאם להמלצת מנכ"ל הרשות, להקצות 4 מיליון ש"ח, לסיוע ליוצרים בקידום הפקות טלוויזיה שהוקפאו בגלל המשבר הכלכלי.

נוכח הירידה בהיקף ההכנסות מפרסום, קשיים תזרימיים ופגיעה בתעשיית ההפקות, המועצה החליטה להקצות תקציב מיוחד בהיקף של כ- 4 מל"ש לקידום הפקות ופרויקטים מסוגת הדרמה וסרטי תעודה בלבד (הפקות קנויות בלבד), אשר הושהו או הוקפאו בשל כך.

על פי הנתונים, בחציון השני של שנת 2011, חלה ירידה משמעותית של כ- 12% בהכנסות ערוצי הטלוויזיה מפרסום, בהשוואה לאותה תקופה בשנת 2010. במהלך חודש ינואר 2012 נמשכה מגמת הירידה.

מנכ"ל הרשות הבהיר כי הסיוע יינתן באופן שווה לפרויקטים שיבוצעו ע"י שני הערוצים, והוא ישולם ישירות למפיקים. הסיוע לא יוכר לזכיינים כחלק ממחויבויותיהם השוטפות, ויהווה תמריץ לקידום ופיתוח הפקות ופרויקטים הנמצאים בשלבים שונים של ביצוע (עדיפות לשלבים מתקדמים), על פי אישורה של הרשות ושנחתמו עד פברואר 2012.

לדברי אילן אבישר, יו"ר מועצת הרשות השנייה: "ההתערבות של הרשות השנייה והזרמת התקציב לשטח תסייע לטפל ולתת מענה בעת הזו במשבר ולהבטיח את קיומה ושגשוגה של היצירה הישראלית בטלוויזיה. פעולה זו הינה חלק מהמאמצים שאנו עושים לשיפור פני המרקע ולוחות השידורים לטובת הציבור".

לדברי מנשה סמירה, מנכ"ל הרשות השנייה: "מצב הדברים הקיים יוצר חשש לגבי היכולת לייצר הפקות עתידיות אשר אמורות היו להיראות על המסך בשנים 2013 ו- 2014. הדבר נובע מכך שתהליכי הפקה של תכניות סוגה עילית נמשכים לעיתים על פני מספר שנים, ולכן נדרשת הזרמה כספית כדי לתת מענה לעתיד. פעולה מהירה כפי שהוחלט עליה יכולה לסייע באופן יעיל, מקצועי ורלוונטי."

 

איך עושים כסף באינטרנט     הכנסה נוספת מהבית     להרוויח כסף מהבית     עבודה מהבית