מי שמשקיע

עיקרי הטבות המס למשקיעים בסרטים ישראלים, כפי שאושרו בועדת הכספים

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בחודש שעבר תקנות שהגיש שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, המקנות הטבות מס למשקיעים בסרטים ישראליים.  התקנות מבוססות על המלצות ועדה שמונתה על ידי מנכ"ל משרד האוצר, ירום אריאב, ובראשה עמדה הממונה על הכנסות המדינה, רו"ח פרידה ישראלי.

נקודות ודגשים לסיכום הטבות המס שניתנו למשקיעים בסרטים ישראליים ולהפקות זרות של סרטים בישראל:

1. הטבות מס למשקיעים בסרטים ישראליים

ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות שהגיש שר האוצר המקנות הטבות מס למשקיעים בסרטים ישראליים.

התקנות כוללות, בין היתר, "מסלול ירוק" מהיר ונטול בירוקרטיה, במסגרתו מי שיבחר להשקיע בסרטים ישראליים ובהפקתם, ייהנה מניכוי מלא של ההוצאה לצרכי מס, בגובה ההשקעה בסרט ולפי שיעור המס של המשקיע. ההטבה מתייחסת גם לערוצי הטלוויזיה המסחריים וזכייני הכבלים והלוויין אשר ייהנו גם הם מניכוי מלא של השקעותיהם בסרטי קולנוע ישראליים לצרכי מס.  

התקנות מבטלות את התקרה שנקבעה בעבר לניכוי ההשקעה בסרטים ישראליים - תקרת הטבה שעמדה על כ-45% מהכנסתו של האדם. כמו כן, קובעות התקנות כי הטבת המס תוחל גם על הוצאות הפקה בחו"ל - עד 15% מסכום ההוצאות בישראל. לפי התקנות, יינתנו הטבות המס הן ליחידים משקיעים, הן לחברות הפקה והן לשותפויות להפקת סרטים.

תקנות אלה מחליפות תקנות קיימות (הידועות בשם "תקנות חיסוי המס") שנחקקו בשנת 1990 כהוראת שעה והוארכו בקביעות מאז. התקנות הקודמות קבעו כי השקעות בסרט בגבולות ההוצאות שהוצאו להפקתו יותרו בניכוי, כבר בשנה שבה הוצאו, למרות שהפקת הסרט טרם נסתיימה והסרט טרם החל להניב הכנסות.

הצורך בהחלפת תקנות חיסוי המס נובע ממספר בעיות שקיימות לגביהן:
* חוסר וודאות בשל הצורך להאריך את תוקף התקנות משנה לשנה.
* נוסח התקנות מסורבל למדי.  
* התקנות היו סגורות בפני גופי שידור.
* לא ברור כנגד אילו הכנסות מותר לנכות את הוצאות הפקת הסרטים.
* לא ברור כיצד מופחתות הוצאות שהיו בפועל לשותפות מפיקת סרטים.
* לגבי הוצאות הפקה בחו"ל – חלק מהן הותרו בניכוי, ולא היה ברור מה דינו של החלק האחר – האם לא מותר? האם מותר בשנה מאוחרת?
* התקנות קבעו סכום או תקרה שעד אליה יותרו ההוצאות. לא היה ברור מה לגבי סכומים העולים על תקרה זו.
* העדר מסלול ירוק המאפשר קבלת ההטבות ללא צורך באישור מיוחד.

תוכן התקנות החדשות:
א. ודאות: התקנות לא יהיו כהוראת שעה לשנה אחת אלא עד לתום שנת 2013.  
ב. מסלול ירוק: בעבר על מנת לקבל את הטבות המס היה צריך לעבור ועדה לחיסוי מס. כעת, דרישה זו ירדה לגבי סרט שמקבל סיוע מאחת מקרנות הקולנוע (אם לא פנה לקרנות – ניתן יהיה ללכת לוועדה והיא תבדוק אם מתקיימים לגביו התנאים להיותו סרט ישראלי לפי תקנות הקולנוע).

ג. ביטול התקרה להתרת ההוצאה:
* לגבי מפיקים - הוצאות הפקת סרט ישראלי מותרות בניכוי וכן גם הוצאות הפקה בחו"ל שעד 15% מסכום ההוצאות בישראל.
* לגבי משקיעים בשותפות שעיסוקה הפקת סרט ישראלי – הוצאות ההפקה של השותפות המפיקה יותרו בניכוי למשקיעים בשותפות בהתאם ליחס ההשקעה הכספית של כל משקיע.
* יש אפשרות להתיר הוצאות גם במקרה של שותפות שנסחרת בבורסה – כלומר יש לנו שותפות שיחידותיה נסחרות בבורסה והיא משקיעה בשותפות מפיקה. הוצאות הפקת הסרט שמיוחסות לשותפות הנסחרת לפי התקנות ייוחסו לבעלי היחידות בה לפי יחס ההחזקות שלהם ביחידות שלה.

ד. ביטול המגבלה כנגד מה אפשר לנכות: התקנות קובעות שאפשר לנכות את ההוצאה כנגד כל הכנסה ולא רק כנגד הכנסה מהסרט. באם לא ניתן לנכות אותן באותה שנה שבה הן הוצאו, הן יותרו בניכוי בשנים שלאחריה כנגד כל הכנסה.

ה. הרחבת מעגל הנהנים מהתקנות גם לגופי שידור: בעבר גופי שידור לא יכלו ליהנות מהתקנות. בגלל שעיסוקם העיקרי הוא בתחום הם לא יכלו לקבל חיסוי מס. התקנות החדשות נפתחו גם לגופי שידור.
ו. לגבי הוצאות בחו"ל שמעבר ל-15% מההוצאות בישראל: גם הן יותרו בניכוי במשך תקופה שלא תעלה על שנתיים מההקרנה הראשונה של הסרט.

2. עידוד הפקות זרות של סרטים בישראל

ביום 5.11.2008 פורסם ברשומות החוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008.

במסגרת החוק נקבעו שני סוגים של הטבות מס לעניין הפקת סרטים בישראל, לצורך הקטנת עלויות הפקה ועידוד הפקה בידי תושבי חוץ:

* מתן אפשרות לחברת הפקות ישראלית הנותנת למפיק זר שירותי הפקה או השותפה איתו בהפקה משותפת (קופרודקציה), להשאיר בידיה סכומים שניכתה במקור מתשלומים שהיא משלמת לנותני שירותי הפקה בישראל, בלי להעבירם לפקיד השומה (תוקף הוראות החוק לעניין זה – עד תום שנת 2013).  
* מס ערך מוסף בשיעור 0% על שירותים שנותנת חברת הפקות ישראלית למפיק הזר.

אנימציה דיגיטלית - החוק לעידוד השקעות הון תוקן ונקבע בו כי הפקת סרטי אנימציה דיגיטלית תיחשב פעילות ייצורית וככזו תהיה זכאית להטבות המוענקות לפי החוק לעידוד השקעות הון.

דגשים:
* ההטבה חלה לגבי תשלומי הפקה בישראל - אלה תשלומים ששולמו לתושב ישראל, עבור רכישה או שכירות של נכסים או שירותים בישראל, הנדרשים לצורך הפקת הסרט, ובלבד שהשימוש בנכסים אלה יהיה בישראל. הכוונה היא לכלל ההוצאות הנכללות בתקציב הפקת הסרט, כלומר לא רק להוצאות הקשורות ישירות למלאכת ההפקה, כגון הוצאות עבור תאורה, צילום, איפור והלבשה, אלא גם להוצאות אחרות הנכללות בתקציב הפקת הסרט, כגון הוצאות עבור לינה, ארוחות והסעות.

* סרט - כולל גם סדרת טלוויזיה.

* ההטבה לא תינתן בגין תשלומים ששולמו לרכישת נכס המיועד לפי טיבו לשימוש גם לאחר הפקת הסרט, למשל - תשלומים שהוצאו לרכישת מקרקעין שישמשו את משרדי ההפקה, תשלומים לרכישת ריהוט משרדי, תשלומים לרכישת ציוד לצילום שישמשו גם לצילום סרטים בעתיד וכד'.

* מאידך, תשלומים ששולמו לרכישת ביגוד שישמש את השחקנים לצילומי הסרט ייכללו בגדר "תשלומי הפקה בישראל" שכן סביר להניח כי לצורך הפקת סרט אחר, בעתיד, יהיה צורך ברכישת תלבושות חדשות.

* דרישה לסכומי הוצאות הפקה מהותיים בישראל - כדי לוודא שההשקעה הכספית בסרט תהיה משמעותית, נקבע כי תנאי סף לזכאות של הפקה זרה להטבות לפי החוק הוא השקעה בישראל של 8 מיליון ₪ ומעלה.

לענין קופרודוקציה - תושב החוץ, שחלקו בהפקה משותפת צריך להיות 50% לפחות, נדרש להשקיע בישראל סכום של 4 מיליון ₪ ומעלה.

מתוך מטרה לבחון את ישימות הסכומים הללו עם הפעלת החוק בעתיד, הוחלט בעקבות הדיונים בוועדת הכספים של הכנסת, כי תינתן לשר האוצר סמכות לקבוע בצו סכומים נמוכים מהסכומים הקבועים כאמור לגבי הפקה זרה וקופרודוקציה.

* תשלומים שלא יזכו בהטבה לפי החוק - תשלומים המשולמים למפיק, לבמאי לתסריטאי או לשחקן הראשי או למי מטעמם, שכן בחירתם נעשית משיקולים מקצועיים בשל כישוריהם, ולא נדרש לה עידוד לפי החוק. כמו כן מוחרגים תשלומים בעד רכישת זכות יוצרים ביצירה הספרותית שעליה מבוסס הסרט או בעד זאת השימוש בה, שכן גם רכישה כאמור נעשית משיקולים מקצועיים בלבד.
    
* אופן מימוש ההטבה - חברת ההפקות הישראלית תנכה בשעת התשלום לנותן השירותים מס לפי שיעור ההטבה הקבוע בחוק החדש (17% לגבי הפקות זרות או שיעור שנע בין 9%-13% לגבי קופרודוקציות) ולא תצטרך להעביר לפקיד השומה את סכום המס שנוכה לפי החוק. זאת, גם אם יש למקבל התשלום אישור מפקיד השומה לפטור/שיעור נמוך מניכוי מס במקור. מקבל התשלום יוכל לקזז את הסכום שנוכה לו מהמקדמות התקופתיות שהוא מגיש לרשות המסים. במידה ואינו מגיש מקדמות, יוכל לקבל ההחזר מרשות המסים לאחר הגשת דוח המס השנתי.

* הודעות לפקיד השומה ולמקבל התשלומים
o על חברת הפקות ישראלית המבקשת לקבל את ההטבה לפי החוק להודיע על כך לפקיד השומה לפני תחילת הפקת הסרט בישראל.

o עליה גם למסור הודעה  בכתב, לכל מי שמקבל ממנה תשלומי הפקה בישראל שלגביהם היא מבקשת הטבה, על כוונתה לקבל הטבה כאמור ולנכות מהם מס לפי החוק החדש.

o היות שהרצון הוא שהטבות החוק יגולגלו את המפיק הזר, הוא יידרש להצהיר כי הוא יודע שהטבות החוק חלות על הסרט.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ברך על אישור התקנות ואמר: "הקולנוע הישראלי תורם תרומה משמעותית להתפתחות התרבות העברית וחיי החברה בישראל.  בשנים האחרונות זכה הקולנוע הישראלי גם לפרסים בינלאומיים חשובים ולנוכחות מכובדת בבמות בינלאומיות – מה שתרם גם למעמדה ולדימויה של ישראל בעולם. משום כך, יש חשיבות לעידוד התעשייה הקולנועית האיכותית בישראל גם באמצעות מיסוי ככלי מדיניות. זהו צעד משלים להחלטה נוספת שקיבלנו, לגבי יצירת קרן חדשה להפקות מקור וקולנוע בשיתוף עם ערוצי הטלוויזיה בישראל."

היועצת המשפטית למינהל הכנסות המדינה, עו"ד טליה דולן, הסבירה בוועדת הכספים כי התקנות החדשות כוללות, בין היתר, "מסלול ירוק" מהיר ונטול בירוקרטיה, במסגרתו מי שיבחר להשקיע בסרטים ישראליים ובהפקתם, ייהנה מניכוי מלא של ההוצאה לצרכי מס, בגובה ההשקעה בסרט ולפי שיעור המס של המשקיע. ההטבה מתייחסת גם לערוצי הטלוויזיה המסחריים וזכייני הכבלים והלוויין אשר יהנו גם הם מניכוי מלא של השקעותיהם בסרטי קולנוע ישראליים לצרכי מס.  

התקנות החדשות מבטלות את התקרה שנקבעה בעבר לניכוי ההשקעה בסרטים ישראליים - תקרת הטבה שעמדה על כ-45% מהכנסתו של האדם. כמו כן, קובעות התקנות כי הטבת המס תוחל גם על הוצאות הפקה בחו"ל - עד 15% מסכום ההוצאות בישראל. לפי התקנות, יינתנו הטבות המס הן ליחידים משקיעים, הן לחברות הפקה והן לשותפויות להפקת סרטים.

מנכ"ל האוצר, ירום אריאב, אמר: "בשיחות שערכתי עם בכירי התעשייה הקולנועית בעולם, מצאתי שהם מברכים על המהלך ואף רואים בו כלי מרכזי לקידום תעשיית הקולנוע בישראל. המהלך יביא למינוף כלכלי, חיזוק תדמיתה של ישראל בעולם ויוסיף מקומות תעסוקה לעובדים ישראלים. מדינות רבות עושות מאמצים אדירים למשוך הפקות סרטים לתחומן ואני שמח שגם ישראל תצטרף לתחרות הגלובלית ותהווה מוקד משיכה לתעשייה הסרטים".

הממונה על הכנסות המדינה, רו"ח פרידה ישראלי, ציינה כי התקנות מעודדות השקעה בסרטים ישראליים באמצעות מערכת המס, כפי שמקובל בעולם, מתוך רצון לסייע לתעשיית הסרטים הישראליים להמשיך בגל ההצלחות המרשים של השנים האחרונות.

אינדקס מדיה - פתרונות שיווק מתקדמים לעסק שלך

הצעד הראשון להצלחה >>

פייסבוק עסקי

לא הגיע הזמן לעשות כסף מפייסבוק?
תן לנו לבנות לך דף עסקי בפייסבוק,
לנהל אותו ולחשוף את העסק שלך
לאלפי עיניים נוספות

הצעד הראשון להצלחה >>
בוא נתחיל >>

קידום ממומן בגוגל

רוצה להיות ראשון בגוגל כאן ועכשיו?
קידום ממומן בגוגל הוא הדבר בשבילך.
אתה תקבע את התקציב - אנחנו נביא
אותך לדף ראשון!

בוא נתחיל >>
תהליך העבודה ולקוחות נבחרים >>

קידום אורגני בגוגל

מאות לקוחות מרוצים לא טועים!
צוות המומחים שלנו רק מחכה להצעיד
את העסק שלך קדימה ולהביא אותך
לדף הראשון בגוגל

תהליך העבודה ולקוחות נבחרים >>
מידע נוסף ואתרים לדוגמא >>

בניית אתרים רספונסיבים

בניית אתרים רספונסיבים מותאמים
לכל סוגי המסכים, לטלפון ולגוגל,
כולל דומיין מערכת ניהול ועיצוב מרהיב
ואישי לכל אתר

מידע נוסף ואתרים לדוגמא >>